SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

A TORICSI BT. webáruházában történő vásárlásokhoz

1. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

i. A webáruház a TORICSI BT. (székhelye: 1172 Bp. Jészkisér utca 17. cégjegyzékszám: 01-06-791119; adószám:25752223-2-42) www.lisztcsemge.hu internetes felületen elérhető, élelmiszertermékeket és vegyi árukat tartalmazó, eladásra kínált termékkatalógusa.
ii. Vevő az a személy, aki a www.lisztcsemge.hu internetes felületen meghirdetett terméket elektronikus úton annak megvásárlása céljából megrendeli.
iii. Szállító a TORICSI BT. szerződéses partnere, aki a webáruházban terméket eladásra kínál.
iv. Szállító és Vevő között a webáruházban történő megrendelés visszaigazolásával szállítási szerződés (a továbbiakban: Szállítási Szerződés) jön létre a jelen feltételek szerint.
v. A TORICSI BT. a webáruház üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyekkel és szakmai ismeretekkel rendelkezik.

2. A SZERZŐDŐ FELEK ADATAI

i. Szállítási Szerződés valamely Szállító társaság és a Vevő között jön létre. A Szállító kizárólag a www.lisztcsemge.hu internetes oldalon leadott, a termékkatalógusból kiválasztott termékek vonatkozásában, a megrendelés feltételeinek megfelelően elküldött megrendelések teljesítéséért felel.
ii. A Szállító társaságok az alábbi táblázatban kerülnek megjelölésre:

Cégnév Telephely adatok
TORICSI BT. 1172 Budapest Liszt Ferenc u 14.

iii. A Vevővel szerződéses kapcsolatba kerülő Szállító a Vevő szállítási címe alapján kerül kijelölésre. Szállító megjelöléséről Vevő legkésőbb a megrendelés visszaigazolása során tájékoztatást kap.
iv. Vevő a regisztrációs adatlap kitöltésével, az ÁSZF Általános Szabályzatában részletesen meghatározott módon adja meg a vásárláshoz szükséges adatokat, és a Szállító ennek megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás, valótlan adatok megadásából eredő károk teljes mértékben a Vevőt terhelik.
v. Szállító a hibás vagy valótlan regisztrációt jogosult törölni, továbbá kétség esetén a regisztráció valódiságát ellenőrizni.
vi. Vevő a megrendelés és vásárlás során megadott adatai kezeléséhez jelen szerződéssel az TORICSI BT. Adatkezelési Szabályzatában foglalt feltételekkel hozzájárul.

3. SZÁLLÍTÁSI FELTÉTELEK

i. Árak

i.1. A megrendelhető termékek irányára a www.lisztcsemge.hu internetes oldalon található termékkatalógusban kerülnek meghatározásra. A termékek árára vonatkozó részletes feltételeket az ÁSZF Általános Szabályzata tartalmazza.
i.2. A megrendelt termékek szállításának díját Vevő köteles megfizetni a termék árának megfizetésével egyidejűleg.
i.3. Vevő házhoz szállítás esetében a termék árát és a szállítás díját készpénzben, vagy bankkártyás fizetéssel köteles kiegyenlíteni.

ii. A megrendelés és annak visszaigazolása

ii.1. Vevő tudomásul veszi, hogy a megrendelés leadása részéről szerződéskötési ajánlatnak minősül.
ii.2. A webáruház rendszere minden érvényes megrendelésnek automatikusan rendelésazonosító számot ad, melyet a megrendelés jóváhagyását követő oldalon, illetve a Vevő által megadott címre küldött rendelésigazoló e-mailben közöl. Vevő tudomásul veszi, hogy kizárólag ezen rendelésazonosítóval rendelkező megrendelések érvényesek.
ii.3. Szállító a megrendelés leadását követően haladéktalanul automatikus megerősítést küld a megrendelés beérkezéséről, és 48 órán belül érdemi visszaigazolást küld Vevő számára, amely tartalmazza a szerződés lényeges elemeit, és amely hatályossá válásával létrejön a felek között a szállítási szerződés.
ii.4. Szállító a megrendelést a visszaigazolástól számított, házhoz szállítás esetén 2 munkanapon belül teljesíti.

iii. 3.3. Az áru átvétele, a vásárlástól való elállás

iii.1. Az áru kiszállítása a Vevő által megadott szállítási címre történik.
iii.2. Vevő megbízása alapján a megrendelt termékeket más személy is átveheti, amennyiben tizennyolcadik életévét betöltötte.
iii.3. A kézbesítés időpontjára, díjára és az átvételre vonatkozó részletes feltételeket – így a Vevő elállási és felmondási jogáról szóló tájékoztatót – az ÁSZF Általános Szabályzata tartalmazza.

4. VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK, PANASZKEZELÉS

i. Jelen Szállítási Szerződés az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, így kizárólag az ÁSZF Általános Szabályzatával és az Adatkezelési Szabályzattal együtt értelmezhető.
ii. Vevő Szállító teljesítésével kapcsolatos panaszával fordulhat a TORICSI BT. ügyfélszolgálatához, amely azt haladéktalanul továbbítja Szállító felé, vagy közvetlenül kapcsolatba léphet Szállítóval a rendelés visszaigazolásában megjelölt elérhetőségeken. Szállító a vevői panaszt 30 napon belül megvizsgálja és annak eredményéről, valamint a jogorvoslati lehetőségekről írásban tájékoztatja a Vevőt.
iii. Vevő – amennyiben fogyasztónak minősül – panaszának elutasítása esetén jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez fordulni a fogyasztói jogvita rendezése érdekében. Bővebb információ a Budapesti Békéltető Testület tevékenységéről, valamint elérhetőségei:

 • http://bekeltet.hu/
 • e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu
 • telefonszám: 06 (1) 488-21-31
 • székhely:1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
 • levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

A fogyasztónak minősülő Vevő panaszával fogyasztóvédelmi hatósági eljárást is kezdeményezhet a területileg illetékes járási hivatalnál. Bővebb információ az eljárásról, valamint a járási hivatalok elérhetőségei:

 • http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/4535
 • cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
 • levelezési cím: 1428 Budapest, PF: 20.
 • Központi telefonszám: +36 1 459 4800
 • Faxszám: +36 1 210 4677
 • http://jarasinfo.gov.hu/jarasok-lista

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

 • Cím: 1052 Budapest, Városház u. 7.
 • Postacím: 1364 Budapest, Pf.: 144.
 • Telefonszám: +36-1 450-2598
 • http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest/szervezeti-egyseg/fogyasztovedelmi-foosztaly-2017
 • E-mail: fogyved_kmf_budapest@bfkh.gov.hu

Pest Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Főosztály

 • Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
 • http://www.kormanyhivatal.hu/hu/pest/szervezeti-egysegek-elerhetosegei/fogyasztovedelmi-foosztaly
 • E-mail: fogyved@pest.gov.hu
 1. A SZERZŐDÉS IDŐBELI HATÁLYA, IRÁNYADÓ JOG, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

  i. Jelen szerződés a Vevő megrendelésének Szállító általi visszaigazolásával lép hatályba.
  ii. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdésekről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
  iii. Egy regisztrációval egy adott napra csak egy rendelés adható le.