Rövidített adatvédelmi tájékoztató a weboldal működtetésével kapcsolatban

A TORICSI BT.

külső adatvédelmi tájékoztatója az online

(így weboldalon és közösségi oldalon keresztül)

végzett adatkezelésekkel kapcsolatban

(a weboldalon olvasható tájékoztató)

A TORICSI BT. (székhely: 1172 Bp. Jászkisér utca 17,  cégj: 01-06-791119, adószám: 25752223-2-42, telefonszám: 0630 247 1627, e-mail: lisztcsemege@gmail.com, önállóan képviseli: Uzinger Richárd), mint adatkezelő ezúton tájékoztatja összefoglalóan és röviden a munkavállalóitól különböző érintetteket az általa végzett adatkezelési tevékenységekről.

Adatkezelő felhívja a tisztelt érintettek figyelmét, hogy

 • az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik (a hozzáférés joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog és az „elfeledtetéshez” való jog, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, az adathordozhatósághoz való jog) gyakorlását  az lisztcsemege@gmail.com e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg, továbbá jogaik megsértése esetén fordulhatnak a hatósághoz (NAIH, www.naih.hu) vagy a lakóhely szerint illetékes bírósághoz. Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy joggyakorlásuknak lehetnek feltételei, valamint korlátai egy-egy adatkezeléssel kapcsolatban, amely tényezőket az Adatkezelő vizsgálni köteles. Abban az esetben, ha egy jogával az érintett adott adatkezelés kapcsán nem élhet, úgy a joggyakorlást kizáró/korlátozó ténybeli és/vagy jogi indokokról az Adatkezelő tájékoztatja az érintettet
 • az egyes adatkezelések részletesebb, szöveges magyarázatai alább (az adatkezelés címére kattintva) találhatók.
 • profilalkotás egyik adatkezelés vonatkozásában sem történik.
 • amennyiben bármely, alább meghatározott adatkezelés során kezelt adat vonatkozásában adatfeldolgozási feladatokat lát el adatfeldolgozó, vagy adattovábbítás történik harmadik személy felé,  úgy e személy meghatározásra került a I. sz. mellékletben.
 • a *-gal jelölt adatokkal kapcsolatban az Adatkezelő felhívja a figyelmet arra, hogy azok a szolgáltatás (adatkezelés) nyújtásához elengedhetetlenek, így amennyiben azokat az érintett nem szolgáltatja, úgy az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtását (adatkezelést) nem tudja teljesíteni.
 • cookie tájékoztató külön került megfogalmazásra.
 • adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.
 • Adatkezelő mindegyik adatkezelés kapcsán gondoskodik az adatok biztonságáról, így az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, betartva az Info tv. 25/I. § rendelkezéseit. Részletes szabályokat az Adatkezelő Belső adatvédelmi szabályzata tartalmaz.
 • az online végzett adatkezeléseken kívül is végez adatkezeléseket az Adatkezelő, amelyekről külön tájékoztatók rendelkeznek.

Weboldalra történő regisztráció a www.lisztcsemege.hu oldalra

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál vezetéknév*, keresztnév*,

e-mail cím*, telefonszám, jelszó*, ÁSZF elfogadásának jelzése*,

 

érintett kérésére törlésig elektronikusan, betáplálás manuálisan, nyilvántartási rendszerbe történő rögzítés automatikusan érintettek

 

Weboldalra történő bejelentkezés a www.lisztcsemege.hu oldalra

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatainak – szükség szerinti –  módosítása, valamint kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép e-mail cím*, jelszó* érintett kérésére törlésig elektronikusan, automatizáltan, titkos csatornán keresztül érintettek

 

Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés összefoglaló táblázata

 

Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
célja a szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől (esetleg Partnerétől az Adatkezelő közvetítésével) személyes adatainak megadásával szolgáltatást, terméket rendel név*

telefonszám*

e-mail cím*

jelszó

szállítási/számlázási cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet)

megrendelt termék

Elévüléséig Elektronikusan, feldolgozás manuálisan történik Érintettek

 

Az egyes adatkezelések részletes tájékoztatói

Weboldalra történő regisztráció a www.lisztcsemege.hu oldalra
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a  szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál vezetéknév*, keresztnév*,

e-mail cím*, telefonszám, jelszó*, ÁSZF elfogadásának jelzése*,

hírlevélre feliratkozás jelzése (ha azt az érintett bejelöli)

érintett kérésére törlésig elektronikusan, betáplálás manuálisan, nyilvántartási rendszerbe történő rögzítés automatikusan érintettek

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybe vételének folyamatát.

Mi az adatkezelés jogalapja?

 1. A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, akik az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrálnak.

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

A kezelt adatok köre és célja:

vezetéknév*                             azonosítás, megszólítás, számlázás

keresztnév*                               azonosítás, megszólítás, számlázás

e-mail cím*                               regisztráció, azonosítás,

                                                 kapcsolattartás

telefonszám                              kapcsolattartás

jelszó*                                       regisztráció, azonosítás

ÁSZF elfogadásának jelzése*   megállapodás, későbbi

                                                 bizonyíthatóság

Mi az adatkezelés célja?

 1. Az adatkezelés célja az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybe vételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.

Hogyan történik az adatkezelés?

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
  1. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
  2. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
  3. A belépéshez szükséges adatok egy ezt a célt szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe automatikusan rögzítésre kerülnek.

Meddig tart az adatkezelés?

 1. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Mi az adatkezelés módja?

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan, betáplálás manuálisan, nyilvántartási rendszerbe történő rögzítés automatikusan.

Honnan vannak az adatok?

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 1. Adatközlés: amennyiben Adatkezelő tárhelyszolgáltatásai feladatokkal adatfeldolgozót bízott meg, úgy e személy adatait az I. sz. melléklet tartalmazza, egyébként adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd fentebb.

 

Weboldalra történő bejelentkezés a www.lisztcsemege.hu/ oldalra
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatainak – szükség szerinti –  módosítása, valamint kapcsolattartás önkéntes hozzájárulás Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép e-mail cím*, jelszó* érintett kérésére törlésig elektronikusan, automatizáltan, titkos csatornán keresztül érintettek

 

 1. Felhasználó (érintett) a weboldalra, a regisztrációt követően,

 

Mi az adatkezelés jogalapja?

 1. A bejelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára belép.

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 1. A kezelt adatok köre és célja:

regisztráció során megadott

e-mail cím*                                         azonosítás, bejelentkezés

jelszó*                                                 azonosítás, bejelentkezés

Mi az adatkezelés célja?

 1. Az adatkezelés célja a weboldalra bejelentkező érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, korábban megadott megadott adatainak – szükség szerinti – módosítása, valamint kapcsolattartás.

Hogyan történik az adatkezelés?

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
 2. Érintett a weboldal egy meghatározott felületén keresztül a fent meghatározott adatait megadhatja és azokat (kattintással) eljuttathatja az Adatkezelő részére.
 3. A megadott adatok a weboldalt kiszolgáló szerverre titkosított csatornán keresztül jutnak el.
 4. Adatkezelő számítástechnikai rendszere a regisztráció megerősítése érdekében automatikusan generált jelszót és aktiváló e-mailt küld az érintett által megadott e-mail címre. Amennyiben az aktiváció 24 órán belül nem történik meg, úgy a megadott adatok automatikusan törlésre kerülnek.
 5. A megerősítést követően, a megadott adatok az erre a célra szolgáló elektronikus nyilvántartási rendszerbe rögzítésre kerülnek.
 6. A megadott adatokat az Adatkezelő automatikusan összekapcsolja az e-mail címmel, jelszóval.

Meddig tart az adatkezelés?

 1. Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Mi az adatkezelés módja?

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan, betáplálás manuálisan, a szerverre történő eljutás és ellenőrzés automatikusan.

 

Honnan vannak az adatok?

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Történik adatközlés harmadik fél számára?

 1. Adatközlés: amennyiben Adatkezelő tárhelyszolgáltatási feladatokkal adatfeldolgozót bízott meg, úgy e személy adatait az I. sz. melléklet tartalmazza, egyébként adat harmadik fél számára nem kerül közlésre, kivéve hatóságot, bíróságot, szükség esetén.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd fentebb.
Megrendeléssel kapcsolatos adatkezelés
Cél Jogalap Érintettek Adatkategória Időtartam Mód Forrás
célja a szolgáltatást megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás megállapodás, kapcsolattartók adatainak kezelése jogos érdeken alapul Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az Adatkezelőtől (esetleg Partnerétől az Adatkezelő közvetítésével) személyes adatainak megadásával szolgáltatást, terméket rendel név*

telefonszám

e-mail cím*

jelszó

szállítási/számlázási cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet)

megrendelt termék

Elévüléséig Elektronikusan, feldolgozás manuálisan történik Érintettek

 

 1. Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy egy vagy több terméket (esetleg a termékhez kapcsolódó szolgáltatást) rendeljen meg.

Mi az adatkezelés jogalapja?

 1. Az adatkezelés jogalapja az érintett és az Adatkezelő között létrejött megállapodás megkötésén, teljesítésén alapul (GDPR 6. cikk 1. b.), amennyiben az érintett a szerződést kötő fél. Amennyiben érintett kapcsolattartó/képviselő, úgy személyes adatainak kezelése jogos érdeken alapul.

 

Kik az érintettek?

 1. Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől személyes adatainak megadásával terméket (szolgáltatást) rendel.

Melyek az adatkezelés során kezelt adatok körei és céljai?

 1. A kezelt adatok köre és célja:
név* azonosítás
telefonszám* kapcsolattartás
e-mail cím* kapcsolattartás/belépéshez szükséges információ az e-mail címre kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja
jelszó azonosítás/későbbi belépéshez szükséges
szállítási/számlázási cím (irányítószám, város, közterület, házszám, emelet) szállításhoz/számlázáshoz szükséges adat
megrendelt termék teljesítéshez

 

Mi az adatkezelés célja?

 1. Az adatkezelés célja a terméket (szolgáltatást) megrendelő érintettek azonosítása, jogosultságainak biztosítása, ellenőrzése, a megrendelés egyszerűsítése és biztosítása, valamint a kapcsolattartás.

Hogyan történik az adatkezelés?

 1. Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat tipikusan, de nem kizárólagosan a következő:
 2. Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon elküldi megrendelését az Adatkezelő részére.
 3. Az Adatkezelő a megrendelést feldolgozza.
 4. Adatkezelő a megrendelést az erre rendszeresített elektronikus nyilvántartási rendszerben rögzíti.
 5. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést elfogadja, az érintettet megadott elérhetőségén keresztül írásban (elektronikus úton) értesíti a megrendelés elfogadásáról. Az értesítés a megrendelés visszaigazolása, amely tartalmazhat a teljesítésre vonatkozó további információkat is.
 6. Adatkezelő, amennyiben a megrendelést pontosítani szükséges, úgy az érintett által megadott elérhetőségen az érintettel kapcsolatba lép. Ugyancsak kapcsolatba lép az érintettel, ha a megrendelést nem tudja elfogadni, azt visszautasítja.
 7. Adatkezelő érintettet a megrendelés teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes folyamatairól (pl. gyártás megindulta, csomagolás, kiszállítás, stb.).

 

Meddig tart az adatkezelés?

 1. Adatkezelés időtartama: elévülési időben.

Mi az adatkezelés módja?

 1. Az adatkezelés módja: elektronikusan, manuálisan, a feldolgozás manuálisan történik.

Honnan vannak az adatok?

 1. Adatok forrása: közvetlenül az érintettől.

Hogyan biztosítja az adatok védelmét az Adatkezelő?

 1. Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében: tudomány és technika állásának megfelelő https protokoll használata, egyebeket lásd fentebb.